You are here:

Informatie: Uw browser accepteerd geen cookies. Om producten toe te voegen aan uw winkelwagentje dient uw browser cookies te accepteren.
Algemene Voorwaarden Afdrukken E-mail

FORMULAFORCE INET SERVICES
Smidsweg 21 
3852XA Ermelo
Tel.: +31 (0)341 722047
Fax: +31 (0)84-2233458
E-mail:
info@ffis.nl
Bank: 15 41 59 808, Rabobank te Vianen

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FORMULAFORCE INET SERVICES

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de Formulaforce Inet Services website).

1.2 Formulaforce Inet Services: kantoorhoudende en gevestigd te Ermelo.

1.3  Opdrachtgever: de partij aan wie het aanbod van Formulaforce Inet Services is gericht, met wie Formulaforce Inet Services de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Producten of Diensten aan deze partij worden geleverd.

1.4 Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Formulaforce Inet Services en opdrachtgever.

1.5 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Formulaforce Inet Services en Opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Formulaforce Inet Services van Producten en/of Diensten aan of ten behoeve van Opdrachtgever.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Producten en/of Diensten die Formulaforce Inet Services geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Producten en/of Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Formulaforce Inet Services door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd.

2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Formulaforce Inet Services en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.4 Formulaforce Inet Services wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.

2.5 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Formulaforce Inet Services en Opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter Formulaforce Inet Servicesing van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbieding, offerte en overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Formulaforce Inet Services zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Offertes van Formulaforce Inet Services zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 2 (twee) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.3 Overeenkomsten komen tot stand doordat Formulaforce Inet Services de door Opdrachtgever schriftelijk verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat Formulaforce Inet Services tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

Artikel 4 Prijzen en tarieven, meerwerk

4.1 Alle door Formulaforce Inet Services vermelde prijzen en tarieven gelden in euro´s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

4.2 Alle door Formulaforce Inet Services vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld

.4.3 Formulaforce Inet Services is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Producten en/of Diensten 2 (twee) maanden na de aankondiging daarvan in.

4.4 Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door Formulaforce Inet Services aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Opdrachtgever het recht om binnen 8 (acht) dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met Formulaforce Inet Services schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.

4.5 Indien in overleg met Opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen Formulaforce Inet Services en Opdrachtgever, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Betaling

5.1 Opdrachtgever dient de facturen van Formulaforce Inet Services te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 8 (acht) dagen.

5.2 Alle betalingen door Opdrachtgever aan Formulaforce Inet Services worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever.

5.3 Enig beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan

.5.4 Formulaforce Inet Services is te allen tijde gerechtigd om terzake van de levering van Producten en/of Diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen, bijvoorbeeld door middel van een aan Formulaforce Inet Services verstrekte machtiging tot automatische incasso, en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Voorts is Formulaforce Inet Services gerechtigd om zekerheid voor betaling te ontvangen in een naar keuze van Formulaforce Inet Services aan te geven vorm, bijvoorbeeld een bankgarantie. Formulaforce Inet Services zal in zodanig geval de Producten en/of Diensten pas leveren nadat de gewenste zekerheid is verkregen.

5.5 Indien Opdrachtgever enige factuur van Formulaforce Inet Services niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. Formulaforce Inet Services heeft het recht om in een dergelijk geval wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW dan wel de handelsvertragingsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd per maand of een gedeelte van een maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen.

5.6 Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW dan wel de handelsvertragingsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW te voldoen, kan Formulaforce Inet Services de vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW dan wel de handelsvertragingsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom.

Artikel 6 Levering, risico en eigendomsvoorbehoud

6.1 Opgegeven termijnen voor de levering door Formulaforce Inet Services van Producten en/of Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp zijn van de overeenkomst tussen Formulaforce Inet Services en Opdrachtgever gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop de betreffende Producten in de feitelijke macht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever komen.

6.3 Opdrachtgever dient alle geleverde Producten direct na aflevering te controleren op mogelijke gebreken of andere tekortkomingen.

6.4 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Formulaforce Inet Services, totdat Opdrachtgever alle bedragen die hij aan Formulaforce Inet Services verschuldigd is vanwege door Formulaforce Inet Services geleverde Producten en/of Diensten, alsmede de daarover verschuldigde rente en kosten, zoals bedoeld in de artikelen 5.5 en 5.6, volledig heeft voldaan. Voorzover er uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde rechten zullen worden verleend of overgedragen, worden deze steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen altijd volledig en tijdig worden voldaan.

Artikel 7 Reclames

7.1 Alle bezwaren van Opdrachtgever tegen een factuur van Formulaforce Inet Services of een door Formulaforce Inet Services automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan Formulaforce Inet Services te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als door Opdrachtgever erkend geldt.

7.2 Indien Opdrachtgever van mening is dat een door Formulaforce Inet Services geleverd Product of geleverde Dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient Opdrachtgever Formulaforce Inet Services daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 14 (veertien) dagen na levering, dan wel 14 (veertien) dagen na het moment waarop Opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Producten en/of Diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Formulaforce Inet Services en Opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Formulaforce Inet Services of diens leveranciers. De levering van Producten en/of Diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

8.2 Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de Producten en resultaten van de Diensten voor de overeengekomen doelstellingen. Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan Opdrachtgever opgelegd.

8.3 Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Formulaforce inet services de Producten en resultaten van de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaarmaken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

8.4 Opdrachtgever zal aanduidingen van Formulaforce Inet Services of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

8.5 Formulaforce Inet Services staat ervoor in dat zij gerechtigd is het in artikel 8.2 genoemde gebruiksrecht aan Opdrachtgever te verstrekken en vrijwaart Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de Producten en/of resultaten van de Diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij Opdrachtgever in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Formulaforce Inet Services geleverde Producten en/of resultaten van de Diensten.

Artikel 9 Verstrekking gegevens door Opdrachtgever

9.1 Opdrachtgever zal Formulaforce Inet Services steeds tijdig en volledig voorzien van de door Formulaforce Inet Services verzochte gegevens en alle andere informatie, nodig voor de levering van de Producten en/of Diensten.

9.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat de in artikel 9.1 bedoelde informatie juist en volledig is, alsmede dat zij gerechtigd is de informatie aan Formulaforce Inet Services te verstrekken ten behoeve van de levering van de Producten en/of Diensten. Opdrachtgever vrijwaart Formulaforce Inet Services tegen eventuele aanspraken van derden terzake.

9.3 Indien er door Opdrachtgever gegevens aan Formulaforce Inet Services worden verstrekt die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens, staat Opdrachtgever er voor in dat terzake van die gegevens is voldaan aan de op het moment van verstrekking geldende wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat het gebruik en de bewerking ervan door Formulaforce Inet Services eveneens is toegestaan. Opdrachtgever vrijwaart Formulaforce Inet Services tegen eventuele aanspraken van derden terzake.

Artikel 10 Geheimhouding

10.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

10.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 11 Aansprakelijkheid Formulaforce Inet Services

11.1 De wettelijke aansprakelijkheid van Formulaforce Inet Services wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan Euro 500 en, ingeval de schade bestaat uit door of lichamelijk letsel of zaaksbeschadiging, maximaal Euro 500 per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

11.2 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Formulaforce Inet Services te herstellen of op te heffen zodat de prestatie van Formulaforce Inet Services wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van die schade. Indien Formulaforce Inet Services en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk een bindende levertermijn zijn overeengekomen, gelden de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken vanwege het noodgedwongen treffen van voorzieningen omdat Formulaforce Inet Services niet binnen de bindende levertermijn heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen, ook als directe schade.

11.3 Iedere aansprakelijkheid van Formulaforce Inet Services voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Formulaforce Inet Services indien er sprake is van overmacht.

12.2 Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen heeft geduurd, dan heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden, zonder dat Formulaforce Inet Services gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Opdrachtgever lijdt tengevolge van die ontbinding. Formulaforce Inet Services is gerechtigd tot betaling door Opdrachtgever van alle Producten en/of Diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan Opdrachtgever zijn geleverd.

Artikel 13 Beëindiging

13.1 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Formulaforce Inet Services geleverde Producten en/of Diensten, tenzij Formulaforce Inet Services terzake van een bepaald Product of bepaalde Dienst in verzuim is.

13.2 Formulaforce Inet Services is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat Formulaforce inet services hierdoor schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever, indien aan Opdrachtgever voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van Opdrachtgever of indien de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd.

13.3 Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, staakt Opdrachtgever het gebruik van ter beschikking gestelde Producten en/of resultaten van Diensten en retourneert alle exemplaren van programmatuur, documentatie en andere materialen die in het kader van de overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 14 Personeel

14.1 Opdrachtgever zal werknemers van Formulaforce Inet Services die ten behoeve van de levering van Producten en/of Diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.

14.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Formulaforce Inet Services voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Formulaforce Inet Services in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Formulaforce Inet Services . Onder werknemers van Formulaforce Inet Services worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Formulaforce Inet Services of van één van de aan Formulaforce Inet Services gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Formulaforce Inet Services of van één van de aan Formulaforce Inet Services gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 15 Geschillen

15.1 De aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Formulaforce Inet Services van Producten en/of Diensten worden beheerst door Nederlands recht.

15.2 Geschillen tussen Formulaforce Inet Services en Opdrachtgever die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Formulaforce Inet Services van Producten en/of Diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht.

Winkelwagentje

VirtueMart
Uw mandje is momenteel leeg.